Fri rettshjelp

Fri rettshjelp gis til de som oppfyller de krav rettshjelpsloven stiller til slik bistand. Dersom du har lav inntekt og formue kan du få dekket utgifter til advokatbistand gjennom fri rettshjelpsordningen. Staten betaler da advokatutgiftene for deg, og advokaten sender regningen direkte til fylkesmannen eller domstolen istedenfor til deg.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er for år 2017, kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for ektefeller og andre som lever samen med felles økonomi. Formuegrensen for fri rettshjelp er kr. 100.000,- (ikke medregnet verdi på eiendom), vil du kunne få fri rettshjelp i saker som gjelder separsjon/skilsmisse, tvist ved barnefordeling/samværsrett, tvist med arbeidsgiver, personskadeerstatning, husleiesaker, m.m.

EGENANDELER PÅ FRI RETTSHJELP FRA DET OFFENTLIGE

Egenandelen er fra 01.01.2018 kr. 1.020,- og skal betales til advokaten direkte. Personer med årlig inntekt under kr. 100.000,- skal ikke betale egenandel. Det påløper heller ikke egenandel ved saker om umyndiggjøring, barnevernsaker for fylkesnemnda, m.m.

Ved fri sakførsel betales en egenandel på 25 % av rettshjelpsutgiftene, begrenset oppad til
kr. 5.000,-. Det betales ikke mva av egenandelen.

RETTSHJELPSFORSIKRING

Merk også at de fleste villa- og innboforsikringer inkluderer en rettshjelpsforsikring som dekker advokatutgifter i forbindelse med rettstvister, uavhengig av inntekts- og formuenivå. I saker hvor klientens utgifter til advokat i en rettstvist dekkes under vedkommendes villa-, innbo-, landbruks- eller ansvarsforsikring, vil klienten måtte dekke en egenandel som normalt utgjør kr 4 000 + 20 % av det overskytende beløp.